โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกมล สุมาลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวันชัย บุญทั่ง
ครู คศ.3

นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
ครู คศ.3

นางสาวสุดใจ ก๊กมาศ
ครู คศ.3