คณะผู้บริหาร

นายกมล สุมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางสาวกชนันท์ ประทุมวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางสาวรัชนก บุญปู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางสุรัสวดี ด่านพิไลพร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นายภูวดล สังขพาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร