คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุพัฒน์ นาตะตุ้ย
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกวลี ไผ่เรือง
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชพร จังประเสริฐ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุทธิภัทร น่วมด้วงชยันต์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด้กชายเมธพนธ์ รอดทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภัทร มุระกะ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจน์เกล้า เกษมรินรดา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัยยาวีร์ คงจีน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทักษพร สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐนันท์ เขียวสอาด
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลิตา สุขกมล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกริกกรรชัย เพ็งอบเชย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทิมา พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีรัตน์ เทิดพานิชย์กุล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอนัญญา ชบา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพลอยชมพู จันทรเทศ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวชิรธรรม์ กองเทียม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภิริญาดา สีแตง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทนันท์ยา เทียนอำไพ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรัญญ์นิตา ตันติโชติเมธี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์สิงห์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาสินี สระศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเกศกนก ศรีบุญนาค
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนัดดา มูรพันธุ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิดาภา ยมจันทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนันธร โพธิ์ศรีงาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุญญิสา จิตรสมัคร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัตสนัญญภรณ์ พิมพ์ต้น
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวีรดา อาสมาน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจตุพร ชาติแพงตา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/4