โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปัฐติกา ปาริจฉัตต์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปฤษณา ศรีปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3