บุคลากรอื่นๆ

นางดารณี แสงมณี
ธุรการโรงเรียน

นายสุรพัตร์ แพรอด
นักการภารโรง

นายสมโชค จาดมี
นักการภารโรง

นายสุนทร ทันแก้ว
คนงานสวน

นายสมพร มิรามัย
คนงานครัว

นางพิมพ์วิภา รุ่งเจริญ
คนงานอาคาร

นางวิมล จันทร์ประเสริฐ
คนงานอาคาร

นางสาวสกุณา ท้าวทอง
คนงานอาคาร

นางพรนิภา สุขประเสริฐ
คนงานครัว

นางอัมพร จันทร์สิงห์
คนงานครัว

นางสาวน้ำผึ้ง อินทรักษา
คนงานครัว

นางสาวศรีสุดา ตุ้มสุข
คนงานครัว

นางสาวสุนิษา แสงจันทร์
คนงานอาคาร

นางสาวนงลักษณ์ มีบัณฑิต
คนงานครัว

นางสิริรัตน์ คงอยู่
คนงานห้องน้ำ

นายพัทธดนย์ ไทพิพัฒน์กุล
คนงานอาคาร