ครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3

นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางปภาดา งามประดิษฐ
ลูกจ้างประจำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางณิชา เอี่ยมมา
ลูกจ้างประจำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางจริยา ชูประสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวณัฐชา บัวคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวอุไรวรรณ ลาภชัยเจริญกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวัสพร ชาญณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวพรรวดี นุชอำพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางสาวโศรดา มูนประมวล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางศิรพร ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวเบญญาภา เอมโอช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจีรากรณ์ เข็มม่วง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจิรพรรณ มั่งแฟง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางวิมลมาศ คำฟัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางจิราพร พรมทอง
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

นางสาวกาญจนา ป้อมสาหร่าย
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

นางสาวชนาภา ยุพาพิน
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

นางสมพร พร้อมเพียง
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

นางสาวมาลินี ปั้นดี
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

นางสาวสุดารัตน์ อำพา
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

นางสาวจงรักษ์ ภู่ฤทธิ์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/4

นางนงลักษณ์ บุญคง
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวรุ่ง แรตทอง
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 2/6

นางจันทร์จิรา มาระยาท
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

นางอัจฉราพร นามประเสริฐพร
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

นางสาวธรรมพร โคตศักดิ์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

นางสาวนันท์นภัส เที่ยงสมบูรณ์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/4

นางสาววรรณนารัตน์ เนืองนุช
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางสาวพัทธ์นันท์ เลิศทิรารมย์
พี่เลี้ยงชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

Mr.Artem Zabarev
ครูชาวต่างชาติ