ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสะอาด ต่อพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสำเนียง ทองรวย
ครู คศ.3

นายชนินทร์ เปี่ยมงาม
ครู คศ.2

นางสาวมณฑรัตน์ แก้วกำพล

นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์
พนักงานราชการ