โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสะอาด ต่อพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสำเนียง ทองรวย
ครู คศ.3

นายชนินทร์ เปี่ยมงาม
ครู คศ.2

นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์
พนักงานราชการ