โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันชัย บุญทั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรวุฒิ มีศิริ
ครู คศ.3

นางลัคณา ก๊กพิทักษ์
ครู คศ.3