ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวันชัย บุญทั่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรวุฒิ มีศิริ
ครู คศ.3

นางลัคณา ก๊กพิทักษ์
ครู คศ.3