ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปมณฑ์ชนัส ศศิธรชินศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5