ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกันทิมา เจริญทวีทรัพย์
ครู คศ.3

นายณัฐพัฒน์ มูลคำ
ครู คศ.3