โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิรัต ชาญณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมานัตตา ทองรุ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3