ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภัทรา สิงหเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางเสาวภาคย์ เลยะกุล
ครู คศ.3