โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภัทรา สิงหเดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเสาวภาคย์ เลยะกุล
ครู คศ.3