โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสุดใจ ก๊กมาศ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางพิมพ์ใจ สีแดง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางวัสพร ชาญณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจิรพรรณ มั่งแฟง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางวิมลมาศ คำฟัก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางวิไลวรรณ ชัยสิงห์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางศิริพร ศรีทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวกชนันท์ ประทุมวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางน้ำฝน พัชรพงศ์ศานต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวพรรวดี นุชอำพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวจีรากรณ์ เข็มม่วง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2