โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสะอาด ต่อพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิรัต ชาญณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธิดา สว่างเพียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางปฤษณา ศรีปัญญา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวรัชนก บุญปู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายวชิระ ศรีทอง
ครู คศ.3

นางเสาวภาคย์ เลยกุล
ครู คศ.3

นางประภัสสร สวามีชัย
ครู คศ.3