ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวกัณฐนภัส มาซิว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุษา เมฆฉาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสาริศ ศรีระวัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจิราพร ทองเหลือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนวพร มันตะวัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวรัชนก บุญปู่
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสุรัสวดี ด่านพิไลพร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

Mr.Michael Sanchez De Vera
ครูชาวต่างชาติ