ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสะอาด ต่อพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกัณฐนภัส มาซิว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอุษา เมฆฉาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายสาริศ ศรีระวัตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางนวพร มันตะวัตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกนกวรรณ ยมจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวรัชนก บุญปู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางวิรัต ชาญณรงค์
ครู คศ.3

นางเสาวภาคย์ เลยะกุล
ครู คศ.3

นางประภัสสร สวามีชัย
ครู คศ.3

นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
ครู คศ.3

นางสุรัสวดี ด่านพิไลพร
ครู คศ.2

Mr.Michael Sanchez De Vera
ครูชาวต่างชาติ