ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจิตนภา บำรุงมา
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางประภารัตน์ กลัดแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวพักตร์วิภา กลางสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวชนากานต์ ฉลวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิราวรรณ รินทรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพัชชาณัฐ อัตพรต
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเอวิกา สุมาลย์กันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายอนุชา ม่วงเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวมณีรัตน์ พรรณพุ่มพฤกษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวปัฐติกา ปาริจฉัตต์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7