ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปัฐติกา ปาริจฉัตต์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวจิตนภา บำรุงมา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุพัฒตรา แก้วหนู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจิราวรรณ รินทรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวเอวิกา สุมาลย์กันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวมณีรัตน์ พรรณพุ่มพฤกษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายณัฐพัฒน์ มูลคำ
ครู คศ.3

นางประภารัตน์ กลัดแก้ว
ครู คศ.3

นายอนุชา ม่วงเขียว
ครู คศ.2

นางสาวรจณา คลี่แคล้ว
ครู คศ.2

นายพัชชาณัฐ อัตพรต
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐฐินันท์ หนองหลวง
ครูอัตราจ้าง

Mr.David Ryan Moss
ครูชาวต่างชาติ