ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปัฐติกา ปาริจฉัตต์
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอมรรัตน์ สมสะอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสาลินี เขียวแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางกนกวรรณ หอมโหน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางทัศนีย์ แสงสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายณัฐพัฒน์ มูลคำ
ครู คศ.3

นางอรพร ขำทองระย้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายพัชชาณัฐ อัตพรต
พนักงานราชการ