โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนภารัตน์ อาภาศิริผล
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางลัคณา ก๊กพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสมานัตตา ทองรุ่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวสุปัญญา เทศทาบ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางไพศุภา ศีติสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางประพันธ์ เหล็กกล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางบาหยัน รัตนปฏิมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสำเนียง ทองรวย
ครู คศ.3

นายชนินทร์ เปี่ยมงาม
ครู คศ.2

นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์
ครู คศ.2