ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางประพันธ์ เหล็กกล้า
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางลัคณา ก๊กพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปุณณิศา เทศผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรรณกร ม่วงเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางบาหยัน รัตนปฏิมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวแคทริยา คุ้มคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวพุธิตาพร ใจดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นายชนินทร์ เปี่ยมงาม
ครู คศ.3

นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวสุปัญญา เทศทาบ
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้ง
ครู คศ.1