ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางนภารัตน์ อาภาศิริผล
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางลัคณา ก๊กพิทักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวแคทริยา คุ้มคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวรรณกร ม่วงเขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางบาหยัน รัตนปฏิมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางประพันธ์ เหล็กกล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวพุธิตาพร ใจดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสำเนียง ทองรวย
ครู คศ.3

นางสาวประภาพร นุชอำพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวสุปัญญา เทศทาบ
ครู คศ.3

นายชนินทร์ เปี่ยมงาม
ครู คศ.3

นางสาวพักตร์วิภา กลางสอน
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีไพศาล แซ่โซ้ง
ครู คศ.1

นางสาวจิตรา สุขสมัคร
ครูอัตราจ้าง