โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมพิศ ชื่นอารมย์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางลัคคณา ถาวรพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสุภัทรา สิงหเดช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางธนิกานต์ ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววาสนา รุ่งอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางมรกต สุขประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางปัณณพร เมืองเหลือ
ครู คศ.3

นางทิพาพร เพชรอำไพ
ครู คศ.3