ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางลัคคณา ถาวรพันธ์ุ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางธนิกานต์ ศรีทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเบญจวรรณ ภู่รักษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางปัณณพร เมืองเหลือ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจุฑามาศ กันทา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสุวพิชญ์ พรมมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสุจิตรา สงวนสัตย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางทิพาพร เพชรอำไพ
ครู คศ.3

นางสาวฉันทนา ชะนะกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปภาวดี ด้วงกัน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริชล บุตรศรี
ครูอัตราจ้าง

Miss Debbie Lou Silot Fuentea
ครูชาวต่างชาติ