ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสิริยากร ตุงคะศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นายเขมกร ช้อยบัวงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวณิชากร ศรีพุทธพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสาลินี เขียวแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศรีนวล มิ่งมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกานต์พิชชา คำภูมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวภาณินี ห่านวิลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายสมกียรติ สีแดง
ครู คศ.3

นายอัครพล เกาะรัมย์
ครูผู้ช่วย

นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์
พนักงานราชการ

นางปภาดา งามประดิษฐ
ลูกจ้างประจำ

Miss Albeh Mae Silot Fuentea
ครูชาวต่างชาติ