ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสิริยากร ตุงคะศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวชนากานต์ ฉลวย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมรกต สุขประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสาลินี เขียวแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางศรีนวล มิ่งมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวกานต์พิชชา คำภูมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวภาณินี ห่านวิลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นายสมกียรติ สีแดง
ครู คศ.3

นางนิภา กิตติรัตนวศิน
ครู คศ.3

นายเขมกร ช้อยบัวงาม
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ ศรีภิรมย์
พนักงานราชการ

นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นายรชานนท์ เพ็งแตง
ครูอัตราจ้าง

Miss Albeh Mae Silot Fuentea
ครูชาวต่างชาติ