โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสิริยากร ตุงคะศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศรีนวล มิ่งมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางฉัฐญากานต์ ทองแจ่มธัญโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวภาณินี ห่านวิลัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางนิภา กิตติรัตนวศิน
ครู คศ.3

นายสมกียรติ สีแดง
ครู คศ.3

นายเขมกร ช้อยบัวงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5