ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพจนา บุญคุ้ม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางวิมลิน คงรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอุไร สิทธารถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบุษยา ทองชุบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางดุษฎี โลหะเกื้อกูลวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอริศตรา ดีอุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาววิลัยรัตน์ พึ่งดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นายภูวดล สังขพาลี
ครู คศ.2

นายฤทธิพันธ์ จันจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภาพิชญ์ เจริญรัตนศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัสวรรณ ราตรีสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตรา สุขสมัคร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพิชชา เกตุแจ่ม
ครูอัตราจ้าง