โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกฤติยา เอี้ยงหมี
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวดุษฎี พัดผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางกนกวรรณ ดีอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพจนา บุญคุ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวบุษยา ทองชุบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางอุไร สิทธารถ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอริศตรา ดีอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6