คณะผู้บริหาร

นายกมล สุมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
เบอร์โทร : 081-5321441
อีเมล์ : na_za09@hotmail.com

นางสาวอุบลวรรณ เปรมโสตร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางสาวกชนันท์ ประทุมวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางวาสนา สุรัตน์สุขเกษม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางนภารัตน์ อาภาศิริผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางสาวรัชนก บุญปู่
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

นางกนกวรรณ ศรีจำนงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร