โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร 30 มิ.ย.65 (อ่าน 654) 04 ก.ค. 65
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร 8 ก.ย. 64 (อ่าน 3953) 10 ก.ย. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย จังหวัดพิจิตร 2 ส.ค.64 (อ่าน 3966) 04 ส.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด สพฐ. (อ่าน 3880) 23 ก.ค. 64
แจ้งคำสั่งและประกาศมาตรการควบคุมการแร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร 20 ก.ค.64 (อ่าน 3959) 22 ก.ค. 64
แจ้งคำสั่งและประกาศมาตรการควบคุมการแร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร 19 ก.ค.64 (อ่าน 3945) 22 ก.ค. 64
กำหนดสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ของจังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม) (อ่าน 3827) 12 ก.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย จังหวัดพิจิตร 11 ก.ค.64 (อ่าน 3956) 12 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ. 1 ก.ค.64 (อ่าน 3742) 05 ก.ค. 64
ข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.มท.) 27 มิ.ย.64 (อ่าน 3586) 05 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ. 29 มิ.ย.64 (อ่าน 3603) 05 ก.ค. 64
ใบประกาศสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 (อ่าน 3607) 05 ก.ค. 64
การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2012 (โควิด-19) (อ่าน 3614) 28 มิ.ย. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 22 มิ.ย.64 (อ่าน 3610) 28 มิ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก (อ่าน 3598) 28 มิ.ย. 64
แจ้งคำสั่งและประกาศมาตรการควบคุมการแร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ในท้องที่จังหวัดพิจิตร (อ่าน 3594) 28 มิ.ย. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3685) 28 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 21 พ.ค. 64 (อ่าน 3648) 25 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 17 พ.ค. 64 (อ่าน 3661) 25 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 3653) 12 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา (อ่าน 3645) 12 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 10 พ.ค. 64 (อ่าน 3650) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 7 พ.ค. 64 (อ่าน 3670) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 7 พ.ค. 64 (อ่าน 3649) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 5 พ.ค. 64 (อ่าน 3610) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 30 เม.ย.64 (อ่าน 3598) 11 พ.ค. 64
พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 22) (อ่าน 3605) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 28 เม.ย. 64 (อ่าน 3576) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 8 เมษายน 2564 (อ่าน 3586) 11 พ.ค. 64
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดพิจิตร 8 มีนาคม 2564 (อ่าน 3579) 11 พ.ค. 64
การทดลองเปิดการเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (อ่าน 6881) 17 ส.ค. 63
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ (อ่าน 6976) 30 มิ.ย. 63