ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (ฉบับที่ 5)
                   ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้รูปแบบเรียนทางไกล Online, On-Demand และ On-Hand ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
                   โรงเรียนอนุบาลพิจิตรตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ทางโรงเรียนจึงขอจัดการเรียนการสอนทางไกล ในวันที่ ๙-๑๑ และ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand เรียนอยู่ที่บ้านทุกระดับชั้น
                   หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรคลี่คลาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสม ต่อไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2564,14:25   อ่าน 4075 ครั้ง