ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
                   ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลพิจิตร เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยใช้รูปแบบเรียนทางไกล Online, On-Demand และ On-Hand ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น ปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกวัน
                   โรงเรียนอนุบาลพิจิตรตระหนักถึงความรุนแรงของโรคระบาดดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ทางโรงเรียนจึงขอจัดการเรียน
การสอนทางไกล ในวันที่ ๒๗ , ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Online,
On-Demand และ On-Hand เรียนอยู่ที่บ้านทุกระดับชั้น (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุดชดเชย
วันอาสาฬหบูชา และวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันหยุดเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐)
                   หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรคลี่คลาย โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนตามความเหมาะสมต่อไป

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2564,13:19   อ่าน 73 ครั้ง