การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จะเปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ทางโรงเรียนอนุบาลพิจิตรจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้
 
                    ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศของโรงเรียน ดำเนินการดังนี้
                   1. - ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
                       - รับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
                                  1) ค่าเครื่องแบบ ระดับก่อนประถมศึกษา = 325 บาท
                                  2) ค่าเครื่องแบบ ระดับประถมศึกษา = 400 บาท

                         วันที่ 11 พฤษภาคม 2566    เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
                                                          - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เก่า)
                                                          - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เก่า)

                         วันที่ 11 พฤษภาคม 2566    เวลา 11.30 น. – 14.30 น.
                                                          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เก่า)
                                                          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                         วันที่ 12 พฤษภาคม 2566    เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
                                                          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                                                          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                         วันที่ 12 พฤษภาคม 2566    เวลา 11.30 น. – 14.30 น.
                                                          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                                          - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                   2. เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
                   3. ชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุที่ครูประจำชั้นตอนเปิดภาคเรียนที่ 1
                   4. ชุดพละ กระเป๋า และอุปกรณ์การเรียน ซื้อได้ที่สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

*** นักเรียนย้ายเข้ามาใหม่ กรุณานำเอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิมมาให้ก่อนวันเปิดเรียนด้วย ***
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,11:27   อ่าน 121 ครั้ง