การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัคร ดังนี้
                   - ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ                       จำนวน  119  คน
                   - ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ (เงื่อนไขพิเศษ)      จำนวน     1  คน
                   - ผู้สมัครที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ                     จำนวน     2  คน
                   โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียดวิธีดำเนินการจับฉลาก ดังนี้
                    1.  ให้นักเรียนตามรายชื่อดังกล่าว  มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจับฉลากเข้าเรียน
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. – 08.30 น.  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมพระพิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิจิตร หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับ
การคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีการจับฉลาก จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
                   2. เริ่มจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เวลา 09.00 น.
                   3. นักเรียนที่จับฉลากได้  จะต้องรายงานตัวและรับใบมอบตัวเพื่อนำกลับไปกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน
                   4. นำเอกสารการมอบตัว พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าของใช้ส่วนตัว
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 น. – 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมศรีมาลาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  หากไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์  โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจะเรียกรายชื่อนักเรียนสำรองมามอบตัวตามลำดับต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,11:04   อ่าน 76 ครั้ง