การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

                    ตามที่โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2565ไปแล้วนั้น บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัคร ดังนี้

                   - ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ                       จำนวน  94  คน

                   - ผู้สมัครที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ (เงื่อนไขพิเศษ)      จำนวน   3  คน

                   - ผู้สมัครที่อยู่นอกเขตพื้นที่บริการ                     จำนวน  12  คน

                   โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลาก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามรายชื่อนักเรียนแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งรายละเอียดวิธีดำเนินการจับฉลาก ดังนี้

                    1.  ให้นักเรียนตามรายชื่อดังกล่าว  มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจับฉลากเข้าเรียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. – 08.30 น.  ณ  หอประชุมพระพิจิตรโรงเรียนอนุบาลพิจิตร (เกินเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

                   2. เริ่มจับฉลากเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                   3. นักเรียนที่จับฉลากได้  ให้รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 รับใบมอบตัวเพื่อนำกลับไปกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน แล้วนำมามอบตัวนักเรียน พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น. – 14.30 น.  ณ  ห้องประชุมศรีมาลาโรงเรียนอนุบาลพิจิตร  (หากไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์)

                   4. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวจับสลากและไม่มามอบตัวตามที่โรงเรียนกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลพิจิตรจะเรียกรายชื่อนักเรียนสำรองมามอบตัวตามลำดับต่อไป
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2565,10:56   อ่าน 3887 ครั้ง