การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP ป.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
     1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริง  มารายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้าเรียน และรับใบมอบตัวไปกรอกข้อมูล ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30–16.30 น.  ณ  ห้องประกันคุณภาพ
      2. นำใบมอบตัว มามอบตัวนักเรียน พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30–14.30 น.  ณ  ห้องประชุมศรีมาลา
     3. หากไม่มารายงานตัว และไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด ทางโรงเรียนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
      4. กรณีที่มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงสละสิทธิ์  ทางโรงเรียนอนุบาลพิจิตรจะเรียกนักเรียนสำรองมามอบตัวตามลำดับต่อไป
      5. การขึ้นบัญชีสำรอง จะสิ้นสุดภายใน 15 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนที่หนึ่งของปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2565,08:23   อ่าน 4030 ครั้ง