ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตต์ จีนะสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2501-2511
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทองคำ อนุเบียบ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511-2516
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุญส่ง รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516-2526
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องศรี จันทร์ปรุง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2526-2530 - พ.ศ.2530-2534
ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณี เนียมถนอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2548
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไร ใจดี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 กันยายน 2548 - 15 กุมภาพันธ์ 2549
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล เพชรพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2549- 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาร เมืองเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ธันวาคม 2553 - 29 พฤษภาคม 2555
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8600433
อีเมล์ : muanglua@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรธัช ทุ้ยแป
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2555 - 26 พฤศจิกายน 2555
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วินัย ดิสสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2555 - 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2557- 30 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาร เมืองเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธันวาคม 2557-30 กันยายน 2562
เบอร์โทรศัพท์ : 0898600433
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธนาธิ เหรียญวิลาศ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล สุมาลา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ธันวาคม 2562 - ปัจจุบัน