หลักสูตรที่เปิดสอน
การจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา
1. ห้องเรียนพิเศษด้านวิชาการภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
2. ห้องเรียน Montessori Method : MT
3. ห้องเรียน Brani based Learning : BBL
4. ห้องเรียน High Scope : HS
5. ห้องเรียน Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM
6. ห้องเรียน Project Approach : PA

 
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
1. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
2. ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted)
3. ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) (ห้องเรียนทดลอง)
4. ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและจีน) Thai class Standard