โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (IEP)
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ
Intensive English Program (IEP)

เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ใน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ สุขศึกษา

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(Gifted)
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) 
เน้นการเรียนการสอนเพิ่มเติมในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (Thai Class Standard)
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ (Thai Class Standard)
  
   เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้เข้ากับโรงเรียนมาตรฐานสากล เพิ่มรายวิชา ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และภาษาจีน สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง