โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

พันธกิจ ( MISSION )

 

                1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณธรรมตามเกณฑ์

                   มาตรฐาน

2.   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้วิธีการสอนที่

       หลากหลาย  ประเมินผลตามสภาพจริง  สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.   จัดแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลายให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพภายใต้ความเป็นไทย

4.    พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง  มีจรรยาบรรณในอาชีพครู

5.    พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

6.    บริหารจัดการดำเนินงานในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

7.    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

8.    ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

9.    ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ

10.  จัดระบบความปลอดภัยทุกประเภทในโรงเรียน

11.  จัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

12.  จัดให้ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนยากจน ขาดแคลน มีปัญหา

       ครอบครัว

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์  ( GOAL )

 

                1.  ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและตรง

                   ตามศักยภาพ

                2.  นักเรียนมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหา

                   ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน  สิ่งแวดล้อม 

                  วัฒนธรรมไทย  และ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น

                3.  ครูมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ    และจัดการ

                   เรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้  ใช้วิธีสอนที่ หลากหลายและใช้เทคโนโลยีช่วยสอนได้

                   อย่างเหมาะสม

                4.  โรงเรียนมีความเข้มแข็งบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและบุคลากรมีส่วนร่วม

                  ในการบริหารจัดการศึกษา

                5.   อาคารสถานที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน

                6.  นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง

                7.  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

                8.  นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันทุกคนอย่างมีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย ปลอดภัยจาก

                   สารปนเปื้อน

                9.  โรงเรียนจัดให้ทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันอย่างเหมาะสม