โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลพิจิตรมุ่งพัฒนานักเรียน

ให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการสู่ มาตรฐานสากล รู้รักสามัคคี

เป็นเด็กดีมีมารยาทงาม ครูและบุคลากรมีอุดมการณ์

ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มสดใส  ไหว้สุดสวย  รวยน้ำใจ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เพียบพร้อมคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สื่อสารสู่สากล

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision) 
    โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เป็นโรงเรียนชั้นนำสู่สากล