วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ (Vision) 
"โรงเรียนอนุบาลพิจิตร เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำสู่สากล"

พันธกิจ (Mission) 
          1. พัฒนาคุณภาพของเด็กและผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
          2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
          3. จัดประสบการณ์และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา


ค่านิยม (Value) 
"ทำดีกว่าเดิมเสมอ"  (Always Be Better)


เป้าประสงค์ (Goal) 
           1. เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
            2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
            3. โรงเรียนมีการจัดประสบการณ์และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา