ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.. 2501 ในบริเวณโรงเรียนสตรีพิจิตรพิจิตรกัลยาณี”  ผู้เริ่มจัดตั้งคือ นายเยียน  โพธิสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายฉ่ำ  กันฟัก ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร จัดสร้างโดยงบประมาณพิเศษจากกระทรวงการคลัง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ขนาด 6 ห้องเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  สังกัดกรมสามัญศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

             เริ่มทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.. 2501 รับนักเรียนได้ 25 คน ครู 1 คน โดยเริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1
                ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลพิจิตร ดังนี้

                1. นางสมจิตร         สิทธิชัย               ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      ปี พ.. 2501-2511

                2. นางสาวทองคำ อนุเบียบ                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      ปี พ.. 2511-2516

                3. นางสาวบุญส่ง  รักษ์เจริญ              ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      ปี พ.. 2516-2526

                4. นางผ่องศรี       จันทร์ปรุง              ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               ปี พ.. 2526-2530

                                                                        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.. 2530-2534

                5. นางพรรณี        เนียมถนอม            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ..2534-2549

                6. นายไพศาล      เพชรพงษ์               ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.ศ.2549-2553
                7. นายประสาร    เมืองเหลือ              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.ศ. 2553-2555
                8. ดร.วินัย      ดิสสงค์                         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ             ปี พ.ศ. 2555-2557
                9. นายประสาร    เมืองเหลือ              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.ศ. 2557-2562
                10. นายกมล      สุมาลา                    ตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน