โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ก่อสร้างเมื่อปี พ.. 2501 ในบริเวณโรงเรียนสตรีพิจิตรพิจิตรกัลยาณี”       ผู้เริ่มจัดตั้งคือ นายเยียน  โพธิสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ นายฉ่ำ  กันฟัก ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร จัดสร้างโดยงบประมาณพิเศษจากกระทรวงการคลัง เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)     ขนาด 6 ห้องเรียน ตั้งอยู่เลขที่ 6/1 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  สังกัดกรมสามัญศึกษา กองการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

                เริ่มทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.. 2501 รับนักเรียนได้ 25 คน ครู 1 คน โดยเริ่มเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาล 1 มีผู้บริหาร ดังนี้

                1. นางสมจิตร         สิทธิชัย               ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      ปี พ.. 2501-2511

                2. นางสาวทองคำ อนุเบียบ                ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      ปี พ.. 2511-2516

                3. นางสาวบุญส่ง  รักษ์เจริญ              ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                      ปี พ.. 2516-2526

                4. นางผ่องศรี       จันทร์ปรุง              ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               ปี พ.. 2526-2530

                                                                        ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.. 2530-2534

                5. นางพรรณี        เนียมถนอม            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ..2534-2549

                6. นายไพศาล      เพชรพงษ์               ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.ศ.2549-2553
                7. นายประสาร    เมืองเหลือ              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.ศ. 2553-2555
                8. ดร.วินัย      ดิสสงค์                         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ             ปี พ.ศ. 2555-2557
                9. นายประสาร    เมืองเหลือ              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ               ปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน