ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
19 Apr. 2021 Verb to be วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ครูเกม ปภาวดี)

21 Apr. 2021 Present Continuous วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ครูเกม ปภาวดี)

23 เม.ย. 64 คำทักทายภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วิชาภาษาจีน (เหล่าซือไอซ์)

23 เม.ย. 64 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม : หน้าที่พลเมือง (ครูเตย ณัฐฐินันท์)

27 เม.ย. 64 ส่วนประกอบของใบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)

28 เม.ย. 64 หน้าที่ของใบ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)

30 เม.ย. 64 การจำแนกสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)

3 May 2021 There is There are วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ครูเกม ปภาวดี)

4 May 2021 Classification of Animals : Science ป.4 Teacher Debbie

5 May 2021 Numbers: (Arabic Numerals and Number Words) Math ป.4 Teacher Debbie

6 May 2021 Verbs: (Action Verbs, Linking Verbs and Helping Verbs) English ป.4 Teacher Debbie

7 May 2021 PLACE VALUES Math ป.4 T.Debbie

10 พ.ค. 64 汉语拼音 พินอินภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เหล่าซือไอซ์)

10 พ.ค. 64 วัฒนธรรมไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูเตย ณัฐฐินันท์)

11 May 2021 Invertebrates Science ป.4 Teacher Debbie

12 May 2021 การใช้ Some & any วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ครูเกม ปภาวดี)
12 May 2021 Expanded Forms of Numbers ( Math ป. 4) Teacher Debbie
13 May 2021 (Adjectives) English ป. 4 Teacher Debbie
14 พ.ค. 2564 EP 2 การจำแนกสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)
14 May 2021 Comparing Numbers: Math ป.4 T.Debbie
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nb-eEQKLAqE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
17 May 2021 Classifying Plants Science ป.3 and ป.4 (T.Debbie)
17 May 2021 season and weather วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ครูเกม ปภาวดี)
18 May 2021 Reading and Telling Time Math ป.3 and ป. 4 (T .Debbie)
19 พ.ค. 2564 การสร้างอาหารของพืช วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)
19 May 2021 Comparative vs. Superlative Adj. English ป.3 & ป.4 T.Debbie
20 May 2021 Telling Time Elapsed Math ป.3 & ป.4 (Teacher Debbie)
21 May 2021 Parts of a Flower : Science ป.3 & ป.4 Teacher Debbie
24 May 2021 Converting Units of Time Math ป.3 & ป.4 (Teacher Debbie)
25 May 2021 Wh questions วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 (ครูเกม ปภาวดี)
25 May 2021 Countable and Uncountable Nouns English ป.3 & ป.4 (Teacher Debbie)
27 May 2021 Reading and Writing Time Schedule/ Event Memo
27 พ.ค. 2564 汉语韵母 สระภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เหล่าซือไอซ์)
27 พ.ค. 2564 ภาษาญี่ปุ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูเตย ณัฐฐินันท์)
28 พ.ค. 2564 การนำความร้อนของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูออม จิตรา สุขสมัคร)
28 May 2021 Reproduction in Flowering Plants Science ป.3 & ป.4 (Teacher Debbie)