คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการให้และรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.66 KB
ประกาศ เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.31 KB
ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.04 KB
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB