ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ส.ค. 64 ถึง 06 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 4
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.ค. 64 ถึง 30 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค. 64 ประเมินวิทยฐานะ ว.21 ครูสุรัสวดี ด่านพิไลพร
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ครูสุรัสวดี ด่านพิไลพร
22 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 3
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค. 64 ถึง 23 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
09 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 64 ถึง 11 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 64 อบจ.พิจิตร เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มบริหารทั่วไป
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Onsite
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มิ.ย. 64 อบจ.พิจิตร เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย. 64 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 มิ.ย. 64 ถึง 13 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Online
กลุ่มบริหารวิชาการ