ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Onsite
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มิ.ย. 64 อบจ.พิจิตร เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
01 มิ.ย. 64 ถึง 13 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Online
กลุ่มบริหารวิชาการ