ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
11 พ.ค. 66 ถึง 12 พ.ค. 66 ชำระเงินบำรุงการศึกษา และ รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ
- ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
- รับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
   1) ค่าเครื่องแบบ ระดับก่อนประถมศึกษา = 325 บาท
   2) ค่าเครื่องแบบ ระดับประถมศึกษา = 400 บาท
       วันที่ 11 พฤษภาคม 2566    เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
                                            - ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เก่า)
                                            - ชั้นอนุบาลปีที่ 3 (ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เก่า)
        วันที่ 11 พฤษภาคม 2566    เวลา 11.30 น. – 14.30 น.
                                             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เก่า)
                                             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
         วันที่ 12 พฤษภาคม 2566    เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
                                             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
                                             - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
          วันที่ 12 พฤษภาคม 2566    เวลา 11.30 น. – 14.30 น.
                                              - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
                                              - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ห้องประชุมศรีมาลา - บริเวณใต้อาคารพิจิตรกัลยาณี 6 กลุ่มบริหารงบประมาณ
06 เม.ย. 66 ถึง 07 เม.ย. 66 มหกรรมเปิดบ้านอนุบาลยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย กลุ่มบริหารวิชาการ
27 มี.ค. 66 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ป.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
24 มี.ค. 66 มอบตัว / ชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนชั้น อ.3, ป.2-ป.6 (ย้ายเข้า)
กลุ่มบริหารทั่วไป/งบประมาณ
24 มี.ค. 66 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
กลุ่มบริหารวิชาการ/ทั่วไป
23 มี.ค. 66 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการอนุบาลพิจิตร (Open House)
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 มี.ค. 66 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.3, ป.2-ป.6
กลุ่มบริหารทั่วไป
20 มี.ค. 66 ถึง 21 มี.ค. 66 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มบริหารวิชาการ
18 มี.ค. 66 คัดเลือกนักเรียนชั้น อ.3, ป.2-ป.6 ย้ายเข้า
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค. 66 ประเมินโรงเรียน 4Q
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารวิชาการ
16 มี.ค. 66 เลือกตั้งประธานนักเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
14 มี.ค. 66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.1
บึงสีไฟ กลุ่มบริหารทั่วไป
13 มี.ค. 66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.2
บึงสีไฟ กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มี.ค. 66 มอบตัวนักเรียน ห้องปกติ ชั้น ป.1
กลุ่มบริหารทั่วไป/งบประมาณ
10 มี.ค. 66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.3
บึงสีไฟ กลุ่มบริหารทั่วไป
09 มี.ค. 66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.4
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ กลุ่มบริหารทั่วไป
08 มี.ค. 66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.5
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ กลุ่มบริหารทั่วไป
07 มี.ค. 66 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ชั้น ป.6
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ กลุ่มบริหารทั่วไป
05 มี.ค. 66 จับฉลากเข้าเรียน ห้องปกติ ชั้น ป.1
กลุ่มบริหารทั่วไป
04 มี.ค. 66 ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Challenge Camp)
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มี.ค. 66 ถึง 10 มี.ค. 66 รับสมัครนักเรียนชั้น อ.3, ป.2-6 (ย้ายเข้า)
กลุ่มบริหารทั่วไป
26 ก.พ. 66 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารทั่วไป/งบประมาณ
25 ก.พ. 66 การแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ อนุบาลภาคเหนือ
กลุ่มบริหารวิชาการ
21 ก.พ. 66 ถึง 25 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ
บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารพิจิตรกัลยาณี4 กลุ่มบริหารทั่วไป
20 ก.พ. 66 สอบ RT นักเรียนชั้น ป.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.พ. 66 การคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีจับฉลาก ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
18 ก.พ. 66 สอบวิชาการ ระดับนานาชาติ
อาคารพิจิตรกัลยาณี 1 และ 5 กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ก.พ. 66 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น อ.2 และ ป.1
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป/งบประมาณ
16 ก.พ. 66 ถึง 18 ก.พ. 66 งานชุมนุมลูกเสือสามัญ สพป.พิจิตร เขต 1
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ กลุ่มบริหารทั่วไป
15 ก.พ. 66 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น อ.2 และ ป.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.พ. 66 การคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น อ.2 และ ป.1
กลุ่มบริหารวิชาการ/ทั่วไป
12 ก.พ. 66 ถึง 16 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2
- บริเวณสนามหญ้าเทียม หน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี4 - ห้องประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.พ. 66 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.พ. 66 ถึง 08 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้น อ.2 และ ป.1
บริเวณสนามหญ้าเทียม หน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี4 กลุ่มบริหารทั่วไป
02 ก.พ. 66 ถึง 03 ก.พ. 66 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดน่าน
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.พ. 66 ถึง 10 ก.พ. 66 รับสมัครนักเรียนชั้น อ.3 และ ป.2 - ป.6
บริเวณสนามหญ้าเทียม หน้าอาคารพิจิตรกัลยาณี4 กลุ่มบริหารทั่วไป
31 ม.ค. 66 พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กลุ่มบริหารทั่วไป
16 ม.ค. 66 วันครู
หอประชุมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สมาคมวิชาชีพครูจังหวัดพิจิตร
11 ม.ค. 66 กิจกรรมให้ความรู้และแจกผลิตภัณฑ์ไมโล
เวลา 08.30 - 09.30 น. หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ
สนามโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
28 ธ.ค. 65 ชั้นอนุบาล ทัศนศึกษาสวนสัตว์ จังหวัดสุโขทัย
21 ธ.ค. 65 ชั้น ป.4 ทัศนศึกษากองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
17 ธ.ค. 65 ถึง 18 ธ.ค. 65 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มนิเทศฯ สพป.พิจิตร เขต 1
13 ธ.ค. 65 ชั้น ป.2 ทัศนศึกษากองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
08 ธ.ค. 65 ชั้น ป.1 ทัศนศึกษากองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
01 ธ.ค. 65 ถึง 10 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 38 "พิจิตรเกมส์"
28 พ.ย. 65 ถึง 02 ธ.ค. 65 การแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
กลุ่มบริหารทั่วไป
26 พ.ย. 65 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนในเมือง
กลุ่มบริหารวิชาการ
25 พ.ย. 65 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ์ ต.โรงช้าง กลุ่มบริหารทั่วไป
21 พ.ย. 65 การประชุม PA เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
- ชุดข้าราชการ - ห้องประชุมชาลวัน สพป.พจ.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
21 พ.ย. 65 การประชุมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ (PA)
- ชุดข้าราชการ - ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิจิตร เขต 1
15 พ.ย. 65 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 พ.ย. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31 ต.ค. 65 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
- ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา
- ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ห้องประชุมศรีมาลา
14 ต.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
08 ต.ค. 65 ถึง 09 ต.ค. 65 การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด โรงเรียน สพฐ.
โรงเรียนโยธินบูรณะ กลุ่มบริหารทั่วไป
06 ต.ค. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 การวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มบริหารวิชาการ
30 ก.ย. 65 งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565
- ภาคเช้า หอประชุมพระพิจิตร - ภาคค่ำ มีพรสวรรค์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
23 ก.ย. 65 ตรวจสุขภาพประจำปี
กลุ่มบริหารทั่วไป/โรงพยาบาลพิจิตร
19 ก.ย. 65 ถึง 22 ก.ย. 65 กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.ย. 65 ประเมิน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ก.ย. 65 ถึง 14 ก.ย. 65 ประเมิน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
10 ก.ย. 65 ถึง 11 ก.ย. 65 ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตาก
กลุ่มบริหารงานบุคคล
09 ก.ย. 65 ประเมิน IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.ย. 65 ถึง 08 ก.ย. 65 ประเมิน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 ก.ย. 65 ประเมิน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 ก.ย. 65 ประเมิน PA สายชั้นอนุบาล ชุดที่ 2
กลุ่มบริหารงานบุคคล
29 ส.ค. 65 ถึง 30 ส.ค. 65 ประเมิน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
24 ส.ค. 65 ถึง 26 ส.ค. 65 ประเมิน PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ส.ค. 65 ประเมิน PA ครูสายชั้นอนุบาล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 ส.ค. 65 มอบทุนปฏิภาณเมธีให้กับนักเรียน 65 คน
ห้องโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป
20 ก.ค. 65 ถึง 22 ก.ค. 65 การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนในเมือง "ในเมืองเกมส์"
สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร กลุ่มโรงเรียนในเมือง
12 ก.ค. 65 กิจกรรม "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปีการศึกษา 2565
- บริเวณหน้าเสาธง - เสื้อสีขาว กลุ่มบริหารทั่วไป
08 ก.ค. 65 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนสะอาด จังหวัดเพชรบูรณ์
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ก.ค. 65 การแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย ปี 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนในเมือง
- โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์) - การแต่งกาย ชุดข้าราชการ/ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.ค. 65 คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
- ห้องประชุมศรีมาลา อาคารพิจิตรกัลยาณี1 - การแต่งกาย เสื้อสีชมพู กางเกง/กระโปรง สีดำ กลุ่มบริหารวิชาการ
29 มิ.ย. 65 พิธีมอบทุนการศึกษา หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน รุ่นมหามงคล ครั้งที่ 2 อำเภอเมืองพิจิตร
- ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 - การแต่งกาย ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
23 มิ.ย. 65 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
กลุ่มบริหารทั่วไป
16 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2565
สถานที่ หอประชุมพระพิจิตร - ชุดข้าราชการ - ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มบริหารทั่วไป
31 มี.ค. 65 อนุมัติผลการเรียน ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารวิชาการ
28 มี.ค. 65 สอบ NT ป.3
กลุ่มบริหารวิชาการ
26 มี.ค. 65 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ชั้น อ.3
25 มี.ค. 65 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 มี.ค. 65 ถึง 24 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนกลุ่ม B
กลุ่มบริหารวิชาการ
22 มี.ค. 65 ชั้น อ.2 - ป.6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เพิ่มเติม)
ห้าง TOPPLAZA พิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
21 มี.ค. 65 ถึง 22 มี.ค. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 นักเรียนกลุ่ม A
กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มี.ค. 65 ชั้น อ.2 - ป.3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ห้าง TOPPLAZA พิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
13 มี.ค. 65 กิจกรรม "ยอดปัญญาวิชาการอนุบาลภาคเหนือ" ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 มี.ค. 65 มอบตัว/ชำระเงิน นักเรียนเข้าใหม่ชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
12 มี.ค. 65 มอบตัว / ชำระเงินนักเรียนเข้าใหม่ชั้นอ.3 / ชั้น ป.2-6
กลุ่มบริหารงบประมาณ
11 มี.ค. 65 ถึง 14 มี.ค. 65 สอบ RT ป.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 65 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น อ.3 และชั้น ป.2-6
กลุ่มบริหารวิชาการ
05 มี.ค. 65 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานตัว นักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนปกติ
กลุ่มบริหารทั่วไป
05 มี.ค. 65 คัดเลือกนักเรียนชั้น อ.3 และชั้น ป.2-6
กลุ่มบริหารวิชาการ
04 มี.ค. 65 นักเรียนชั้น ป.3 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ชุดพละ ห้าง TOP PLAZA พิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
26 ก.พ. 65 มอบตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา ชั้น อ.1-2
กลุ่มบริหารงบประมาณ
23 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้น ป.1
กลุ่มบริหารทั่วไป
23 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนชั้น อ.3 และชั้น ป.2-6 (เฉพาะห้องที่ยังไม่เต็มจำนวน)
กลุ่มบริหารทั่วไป
19 ก.พ. 65 มอบตัว/ชำระเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นอ.2 และชั้นป.1
กลุ่มบริหารงบประมาณ
19 ก.พ. 65 จับฉลาก ประกาศผล และรายงานนักเรียนชั้น อ.1-2
หอประชุมพระพิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
17 ก.พ. 65 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอ.2 และชั้นป.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
15 ก.พ. 65 นักเรียนชั้น ป.4 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ห้าง TOP PLAZA พิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
14 ก.พ. 65 นักเรียนชั้น ป.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (เพิ่มเติม)
ห้าง TOP PLAZA พิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
13 ก.พ. 65 คัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอ.2 และชั้นป.1
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.พ. 65 นักเรียนชั้นป.6 สอบ O-NET
กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.พ. 65 ถึง 15 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ชั้นอ.1-2
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 ก.พ. 65 กิจกรรม kick off พื้นผิวจราจร (ทางม้าลาย)
ผ้าไทย สีเหลือง บริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
09 ก.พ. 65 นักเรียนชั้นป.5 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ชุดนักเรียน ห้าง TOP PLAZA พิจิตร กลุ่มบริหารทั่วไป
05 ก.พ. 65 ถึง 09 ก.พ. 65 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นอ.2 และป.1
บริเวณศาสตร์พระราชา กลุ่มบริหารทั่วไป
02 ส.ค. 64 ถึง 06 ส.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
29 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 4
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
27 ก.ค. 64 ถึง 30 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
23 ก.ค. 64 ประเมินวิทยฐานะ ว.21 ครูสุรัสวดี ด่านพิไลพร
ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ครูสุรัสวดี ด่านพิไลพร
22 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 3
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
19 ก.ค. 64 ถึง 23 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
16 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2
ห้องประชุมศรีมาลา กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ก.ค. 64 ถึง 16 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
09 ก.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ครั้งที่ 1
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 64 ถึง 11 ก.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online, On-Demand และ On-Hand
กลุ่มบริหารวิชาการ
01 ก.ค. 64 อบจ.พิจิตร เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กลุ่มบริหารทั่วไป
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Onsite
กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มิ.ย. 64 อบจ.พิจิตร เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
11 มิ.ย. 64 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 มิ.ย. 64 ถึง 13 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ Online
กลุ่มบริหารวิชาการ