โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 2,819,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 6,500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 3,650,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 2,538,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 6,458,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมพระพิจิตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,345,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาวิหารพระพุทธมหามงคล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องเกียรติยศ (ศาลาไทย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 19,200
เพิ่มเติม..