ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 2,819,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 6,500,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 3,650,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 2,518,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 6,458,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 14,782,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมพระพิจิตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,345,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพระพุทธมหามงคล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 19,200 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลพิจิตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 1,980,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องประชุมบุษบา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 260,000 บาท
เพิ่มเติม..