โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
6/1 ถนนบึงสีไฟ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
เบอร์โทรศัพท์ (056) 611030
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 6500000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 3650000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : พิจิตรกัลยาณี 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..